Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Polityka Prywatności określa zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę będącego administratorem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego – jest PPHU Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach (ul. Bolesławska 53B32-310 Klucze),wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000184277 KRS, REGON: 27387794100000, NIP: 6371804032,telefon: +48 32 647 69 60, e-mail info@eevi.pl.
 3. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

a)   telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 32 647 69 60;

b)   za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@eevi.pl;

c)   listownie i osobiście pod adresem Administratora danych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach, przy ul. Bolesławskiej 53 B.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w następujących celach:

a)   rejestracji w Sklepie internetowym, zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności składania i realizacji zamówień, wypełnienia zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych, przygotowania i przedstawienia ofert i informacji handlowej. W tym celu Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), dane firmy, NIP;

b)   przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

1)          świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

2)          obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

3)          w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4)          przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie internetowym Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a)   Zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane;

b)   Niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego;

c)   Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

d)   Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

 1. Dane osobowe zbierane w Sklepie internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 3. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego dane osobowe zbierane są również automatycznie, przez pliki Cookies. Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów strona info@eevi.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu.) Cookies sesyjne dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu internetowego. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych. Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.
 4. Każdy Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizację usług w Sklepie internetowym, w tym realizujące usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe, a także, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 4 pkt b)ING Bank Śląski S.A, Twisto Polska sp. z o.o. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych.
 6. Usługodawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.