REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep PPHU Ewa Baranik

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
 3. UsługodawcaPPHU Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach (ul. Bolesławska 53B32-310 Klucze), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184277, REGON 27387794100000, NIP: 6371804032, telefon: +48 32 647 69 60, e-mail: info@eevi.pl;
 4. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy oraz politykę prywatności;
 5. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument);
 6. Sklep internetowy - witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem eevi.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;
 7. Towar – artykuły sprzedawane detalicznie w postaci odzieży oraz bielizny niemowlęcej  i dziecięcej marki „Ewa Klucze” oraz „Eevi” oferowane przez Usługodawcę do sprzedaży na stronach Sklepu internetowego;
 8. Zamówienie – lista Towarów określonego rodzaju i ilości wybranych przez Klienta.
 9. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.
 11. Zasady realizacji umowy sprzedaży
 12. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia, po zaakceptowaniu przez niego dostarczonego Towaru w zamówionej ilości i cenie.
 14. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
 15. zapoznanie się Klienta z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie,
 16. założenie przez klienta konta w systemie informatycznym w celu ustalenia przez Klienta loginu i hasła do formularza Zamówienia,
 17. poprawne złożenie Zamówienia,
 18. potwierdzenie złożonego zamówienia, poprzez kliknięcie linku w wiadomości otrzymanej po złożeniu zamówienia,
 19. potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę,
 20. zapłata ceny i dostawa Towaru.
 21. Klient składając pierwsze Zamówienie ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając następne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do Sklepu internetowego przed dostępem osób nieuprawnionych.
 22. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym oraz zobowiązuje się korzystać z konta zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 23. Składanie zamówień
 24. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.
 25. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 9-15 w dni robocze.
 26. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie, w szczególności potwierdza dostępność zamówionego Towaru w magazynie oraz cenę.
 27. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 28. Zasady dokonywania płatności
 29. Zapłata ceny za zamówiony Towar następuje:
 30. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 31. za pośrednictwem serwisu płatności internetowych „Kup z Twisto,” umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej (przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA, VISA Elektron, Master Card i Maestro) lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Klient zostanie przekierowany do systemu „Kup z Twisto”;
 32. w chwili odbioru od kuriera za pobraniem;
 33. wpłatą gotówkową przy odbiorze osobistym Towaru.
 34. Aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.
 35. Wraz z dostawą Towaru Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.
 36. Widoczne na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów oraz koszty dostawy są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
 37. Zasady realizacji dostawy
 38. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 39. Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 40. Koszty dostawy są wskazane przy składaniu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
 41. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualne dostawa za granicę jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu kosztów takiej dostawy z Usługodawcą.
 42. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 43. Reklamacje
 44. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
 45. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:
 46. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru; 
 47. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
 48. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
 49. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 50. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 51. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient może składać reklamację osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eevi.pl. Klient powinien odesłać na koszt Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres: ul. Bolesławska 53 B, 32-310 Klucze.
 52. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.
 53. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
 54. Brak odpowiedzi Usługodawcy, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 55. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca.
 56. Usługodawca informuje, iż nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
 57. Prawo odstąpienia od umowy
 58. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym.
 59. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy.
 60. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient będący konsumentem zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.
 61. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi zapłaconą cenę sprzedaży.
 62. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 63. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 64. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 65. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez konsumenta stanowi załącznik do Regulaminu.
 66. Warunki techniczne korzystania z usługi
 67. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego.
 68. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu jest zalecane ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.
 69. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 70. Polityka Prywatności określa zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę będącego administratorem danych osobowych.
 71. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego – jest PPHU Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach (ul. Bolesławska 53B32-310 Klucze),wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000184277 KRS, REGON: 27387794100000, NIP: 6371804032,telefon: +48 32 647 69 60, e-mail info@eevi.pl.
 72. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

a)   telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 32 647 69 60;

b)   za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@eevi.pl;

c)   listownie i osobiście pod adresem Administratora danych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach, przy ul. Bolesławskiej 53 B.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w następujących celach:

a)   rejestracji w Sklepie internetowym, zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności składania i realizacji zamówień, wypełnienia zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych, przygotowania i przedstawienia ofert i informacji handlowej. W tym celu Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), dane firmy, NIP;

b)   przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

1)          świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

2)          obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

3)          w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4)          przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie internetowym Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a)   Zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane;

b)   Niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego;

c)   Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

d)   Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

 1. Dane osobowe zbierane w Sklepie internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 3. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego dane osobowe zbierane są również automatycznie, przez pliki Cookies. Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów strona info@eevi.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu.) Cookies sesyjne dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu internetowego. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych. Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.
 4. Każdy Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizację usług w Sklepie internetowym, w tym realizujące usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe, a także, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 4 pkt b)ING Bank Śląski S.A, Twisto Polska sp. z o.o. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych.
 6. Usługodawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Postanowienia końcowe
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 lipca 2019 r.
 9. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie internetowej sklep.ewaklucze.pl Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od dnia ich umieszczenia na wskazanej powyżej stronie internetowej.
 10. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 11. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy: ul. Bolesławska 53 B, 32-310 Klucze.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

 

Załącznik nr 1 do

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep PPHU Ewa Baranik

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

PPHU Ewa Baranik Spółka Jawna z siedzibą w Kluczach

ul. Bolesławska 53B32-310 Klucze ,

numer faksu: +48 32 642 93 17, adres e-mail info@eevi.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ___________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _______________________________

Adres konsumenta(-ów) _______________________________________

 

 

Podpis konsumenta(-ów) ______________________________________

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data _________________

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.